Author: А С

Raportoni gjuhën e urrejtjes përmes www.govornaomraza.mk

Si të raportoni gjuhën e urrejtjes përmes www.govornaomraza.mk? Përdoruesve të platformës u lejon të njohin gjuhën e urrejtjes përmes shembujve në dispozicion në menunë NJIH GJUHËN E URREJTJES, si dhe vështrim të...

Si të raportoni gjuhën e urrejtjes në Facebook?

Sipas definicionit të Këshillit të Evropës gjuha e urrejtjes i përfshin të gjitha format e shprehjes të cilat përhapin, nxisin, promovojnë, justifikojnë urrejtjen racore, ksenofobinë, antisemitizmin ose forma të tjera të urrejtjes në...